Huisreglement
 

Kinderdagverblijf

KINDERDAGVERBLIJF UKELELE

© Copyright. All Rights Reserved.

Het huisregelement wordt in grote lijnen uitgelegd tijdens uw eerste bezoek aan Ukelele. In de overeenkomst met Ukelele wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.InschrijvingsovereenkomstHuisreglement    

 

 

 

Kinderdagverblijf Ukelele, gelegen Herrmann Debrouxlaan 17-19, is vergund  voor 60 kindplaatsen door Kind&Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt.


Kinderdagverblijf Ukelele is een vzw met ondernemingsnummer 0897 802 702

Telefoon: 0494/52 54 47


Organisator

* Kinderdagverblijf Ukelele vzw

*Ondernemingsnummer 0897802702

*Adres: Herrmann Debrouxlaan 17-19   1160 Oudergem

*De vertegenwoordigers van het organiserend bestuur zijn

1) Yves de L’escaille

2) Muriel Eelbo

3) Tamara Caron

4) Dorien De Waele

5) Marleen Rutgeerts

6) Luc Schroyens = Boekhouder


*Voor vragen aan het organiserend bestuur kan men terecht bij Marleen Rutgeerts

Telefoon : 0477/55 98 06

Mail : marleen@Ukelele.be


Contactpersoon van Ukelele


-De dagelijkse leiding is in handen van Marleen RUTGEERTS een Systeem- en

communicatietherapeute, gezinsbegeleiding. Zij coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt het contact met het publiek, de externe instanties en derden. Zij is de verantwoordelijke van Ukelele. Je kan haar bereiken op het nummer van Ukelele 0494/52 54 47

Zij wordt hierbij geholpen door een pedagogisch coach : Veerle GOOSSENS 0494/52 54 47

-Voor de administratie wordt zij geholpen door Annelies Maervoet 0494/  52 54 47

-Buiten de openingsuren kan je in dringende gevallen telefoneren naar 0477/55 98 06 of         e-mailen: marleen@ukelele.be


Openingsdagen en openingsuren


-Ukelele is open van maandag tot vrijdag van 7 uur tot 18 uur.

-Ukelele is gesloten op zaterdag en zondag en op wettelijke feestdagen en gedurende  2 of 3 weken in juli/augustus, de eerste week van de paasvakantie en op einde december/ begin januari

-Vakantiedagen worden meegedeeld op het einde van het lopende jaar voor het volgende jaarToezichthoudende overheid op beheer en pedagogische kwaliteiten

Kind en Gezin

Adres: Hallepoortlaan 27 - 1060 BRUSSEL

Tel: 02/533 12 11

E-mail: info@kindengezin.be

http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jspVerzekering


-Ukelele heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met polisnummer 06220651 afgesloten bij Fortis voor het personeel en de kinderen, een ongevallenverzekering bij AG polis 99110029

-De verzekeringsmakelaar voor Ukelele is  VDM SàRL Genève. Telefoon 087/26 60 43

-Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt, aan de verantwoordelijke of haar vervanger, binnen 24 uur na het gebeuren, zodat deze tijdig de verzekeringsinstelling op de hoogte kan brengen.Klachtenbehandeling


-Zaken waarover je je vragen stelt of waarmee je niet akkoord kan gaan, kan je best in een zo vroeg mogelijk stadium aankaarten bij de betrokken begeleidster of de verantwoordelijke. Misschien is er sprake van een misverstand dat door een gesprek kan rechtgezet worden.

-Je kan je klacht ook schriftelijk formuleren,( een formulier zit bij in je onthaalmap of kan je  vragen aan  de verantwoordelijke), en bezorgen aan de verantwoordelijke of aan een bestuurder. We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.

- Discussiepunten in verband met klachten, waarvan je de indruk hebt dat ze ontoereikend opgevolgd werden, kunnen ook voorgelegd worden aan de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27 te Brussel. Tel: 02/533 14 14 of via mail: klachtendienst@kindengezin.beOpnamebeleid


-Ukelele richt zich op dagopvang van kinderen voor ze naar de kleuterschool gaan. De kinderopvang staat open voor alle kinderen, zonder discriminatie op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof- of levensovertuiging.

-Inschrijven gebeurt via de website www.kinderopvanginbrussel.be

De website www.kinderopvanginbrussel.be wordt beheerd door de vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel. Deze vzw werd opgericht door verschillende organiserende besturen van Nederlandstalige kinderopvang in Brussel met de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en staat in voor de organisatie van het lokaal loket kinderopvang in Brussel .

-Ukelele geeft in het begin van de maand volgend op het moment waarop je je opvangvraag registreert en ten vroegste 7 maanden voor je gewenste startdatum een antwoord. Dit kan positief of negatief zijn:

*Hebben we plaats voor jou? Dan krijg je een positief antwoord. Je krijgt een voorstel via e-mail of post. Contacteer Ukelele binnen de 10 dagen. We kunnen dan samen het voorstel bespreken.

* Hebben we geen plaats voor jou? Dan krijg je een negatief antwoord.

* Je kan afwachten. Komt er later een plaats vrij, dan krijg je een positief antwoord,

   komt er geen plaats vrij, dan krijg je geen antwoord.

-Bij het opnamebeleid worden de wettelijke voorrangsregels gehanteerd   
Wettelijke voorrangsregels


Elke organisator kinderopvang die een subsidie voor inkomenstarief (trap 2) of een plussubsidie3 (trap 3) ontvangt, moet in het opnamebeleid voorrang geven aan bepaalde gezinnen.


De regelgeving houdt een dubbele verplichting in.


1. bij keuze tussen meerdere opvangvragen zal Ukelele eerst ingaan op de vraag die behoort tot een voorrangsgroep;

2. Ukelele zorgt ervoor dat er minstens 30% (trap 3) kinderen aanwezig zijn die voldoen aan meerdere kenmerken.


De minimale voorrangscriteria zijn:


-Absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft in het kader van de werksituatie. Dit geldt voor iedereen die werk zoekt, werk wil houden of een beroepsgerichte opleiding volgt.

-Voorrang geven aan alleenstaanden, gezinnen met een laag inkomen, pleegkinderen en broers/zussen.

-Minstens 30 % van alle kinderen die op jaarbasis worden opgevangen, zijn kinderen van gezinnen met minstens 2 van de kenmerken: werk, alleenstaand, laag inkomen, pleegkind of  kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Onder kwetsbaar gezin wordt begrepen een gezin dat beantwoordt aan minstens twee van de volgende kenmerken, waarvan minstens één kenmerk als vermeld in punt b), d) of e):

a)wat de werksituatie betreft, nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen;

b)wat de financiële situatie betreft, een inkomen hebben dat lager is dan een door de overheid bepaald bedrag;

c)wat de gezinssamenstelling betreft, alleenstaand zijn, meer bepaald niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief;

d)wat de gezondheid en zorgsituatie betreft, beantwoorden aan minstens een van de volgende drie kenmerken:

een gezinslid met een handicap hebben, waaronder wordt verstaan: voor volwassenen, de handicap vermeld in artikel 135, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en voor minderjarigen, het in aanmerking komen voor verhoogde kinderbijslag;

een gezinslid hebben met een verminderd zelfzorgvermogen als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering;

in de context van hulpverlening aan het gezin of van inburgering van het gezin, is het voor de kinderen om sociale of pedagogische redenen wenselijk dat ze overdag opgevangen worden in de kinderopvang;

e)wat het opleidingsniveau betreft, geen diploma secundair onderwijs hebben;

-Zolang de 30% niet behaald is, kan er afgeweken worden van de absolute voorrang voor werk (werk zoeken, werk houden of het volgen van een beroepsgerichte opleiding).

-Er is geen rangorde tussen de voorrangsgroepen.
Bijkomende voorrangsregels Ukelele:

1.  55% van alle kinderen die op jaarbasis worden opgevangen zijn kinderen van gezinnen met thuistaal Nederlands;

2.  30% van alle kinderen die op jaarbasis worden opgevangen zijn kinderen van specifieke groepen (categorie b) of kinderen van kwetsbare gezinnen (categorie c);

3.  Behoudens toepassing van de punten 1 en 2, gaat bij keuze tussen aanvragen altijd voorrang naar aanvragen van gezinnen waarvoor kinderopvang noodzakelijk is om werk te houden of om een beroepsgerichte opleiding daarvoor te volgen;


-Ouders zijn gebonden door het contract. Het individueel opnameplan is hierin opgenomen. Wijzigingen kunnen gebeuren in overleg met de verantwoordelijke.

-Je kind kan ingeschreven worden voor een voltijdse opvang (5 volledige dagen) of voor een halftijdse opvang ( minimum 2,5 dagen of 5 halve dagen). Wanneer je kind gedurende een halve dag in Ukelele verblijft, betekent dit een aanwezigheid van minder dan 5 uur (= maximum 4,59 uur). Hierin is slechts één maaltijd begrepen.

-Eén week voor de opvang worden de ouders met hun kinderen verwacht voor de wenmomenten. Het voorstel van Ukelele is minimum

*Eerste dag = 1 uur samen met ouders

*Tweede dag = 1 uur alleen

*Derde dag = 2 uur alleen

*Vierde dag = 3 uur alleen

*Vijfde dag = 4 uur alleen

Op deze manier krijgen ouders en het kind de kans om het reilen en zeilen van de nieuwe verblijfplaats te ervaren en kan ook belangrijke informatie van het kind aan het personeel worden doorgegeven. Er mogen meer wendagen gevraagd worden.

-Als ouders hebben jullie op elk moment van de dag het recht tot toegang tot alle ruimtes waar je kindje wordt opgevangen

-Wanneer de opvang tijdelijk wordt stopgezet omwille van werkloosheid van één der ouders of  omwille van andere omstandigheden is er geen garantie van behoud van de opvangplaats.Principes met betrekking tot het gevoerde pedagogisch beleid


-De dienstverlening omvat de verzorging en de opvoedkundige begeleiding van de kinderen.

-Ukelele wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.

-Om dit te verwezenlijken werkt Ukelele volgens de criteria die in de kwaliteitsschaal van Kind en Gezin.

-Bijzondere aandacht gaat naar individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, stimuleren, bewegingsvrijheid, creativiteit, veiligheid en respect voor kinderen, ouders en medewerkers.

-De kinderen verblijven in verschillende leefgroepen met een  maximum van 8 aanwezige kinderen per begeleid(st)er bij baby’s/ kruipers /beginnende lopers en 9 bij peuters.

-Er zijn 3 groepen voor baby’s , kruipers en beginnende lopers op de benedenverdieping  en 2 groepen  peuters op het 2de verdiep.

-De pedagogisch verantwoordelijke stelt de groepen samen in overleg met de begeleid(st)ers.  Zij houdt hierbij rekening met de geaardheid en de ontwikkelingsfase van het kind, de pedagogische visie, het reserveringsschema en de beschikbare plaatsen.

Daarna geeft zij dit door aan de verantwoordelijke voor goedkeuring

-De kinderen gaan pas over naar een andere leefgroep na overleg met de ouders en na minstens 1 wenmoment

-Elke groep staat onder begeleiding van gediplomeerde kindbegeleid(st)ers. Alle leefgroepen hebben hun eigen leefgewoonten. Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten, kan je steeds terecht bij de begeleiders van de kinderen of de verantwoordelijken.

-Om uitzonderlijke redenen kunnen de kinderen voor 8.30 uur en na 17.30 uur samen opgevangen worden.

-Meer informatie kan je krijgen bij de verantwoordelijke.


Principes met betrekking tot samenwerking met ouders en kinderen:


-De verantwoordelijke en alle medewerkers willen nauw met je samenwerken. Zij geven je zoveel mogelijk informatie over de dienstverlening en houden je op de hoogte van de vorderingen  je kind

- Er is regelmatig overleg.

-Ook vragen we je de verantwoordelijke alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van je kind.

-De ontwikkeling van je kind wordt opgevolgd, ondersteund en bevorderd.

-Je kan met vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van je kind steeds terecht bij het personeel.

-Ukelele beschikt over deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind&Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur.

-Ukelele wil jullie als ouders zoveel mogelijk betrekken bij de werking van Ukelele en samen bespreken wat de beste opvang is voor jullie kindje

-Meer informatie kan je bekomen bij de verantwoordelijke


Principes met betrekking tot samenwerking met externen.


-Ukelele is geen eigen entiteit die op zichzelf staat. Wij leggen daarom contacten met andere partners die betrokken zijn bij kinderopvang:o.a. VGC, VIVO, BOOST, PIO, Kinderopvang in Brussel.

-Ukelele volgt vormingen georganiseerd door derden.

-Ukelele heeft een nauwe band met en wordt mede gesubsidieerd door VGC ( Vlaams Gemeenschap Centrum)Opvangplan:


-De opnamedatum en de individuele dag- en uurregeling ( = onthaalplan) worden in een contract vastgelegd, die bindend is voor de ouders en Ukelele. Elke wijziging in dag- en uurregeling wordt schriftelijk vastgelegd met de ouders en de verantwoordelijke.

-Reserveren is betalen

-Worden niet betaald:

•Gereserveerde dagen die op sluitingsdagen vallen

•18 dagen, joker- of respijtdagen, per volledig kalenderjaar wanneer je kind 5 dagen per week naar de opvang gaat (voltijds opvangplan). Komt je kind niet voltijds naar de opvang, wordt dit in verhouding berekend.

Een overzicht van de Jokerdagen kan je vragen aan de verantwoordelijkeHaal- en brengmomenten


-Om de veiligheid en de rust te verzekeren, vragen we je je wagen op de voorzien plaatsen te parkeren. Er wordt niet geparkeerd op de plaatsen van IL&C.

- Als ouder heb je toegang tot de lokalen waar je kind verblijft.

-Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag je je kind elk moment brengen of af afhalen. Je dient bij het binnenkomen het jasje van je kind zelf uit te doen in de voorziene ruimte   (een individueel kastje en kapstokje is voorzien) en je kind te overhandigen aan de begeleidster van de leefgroep. Je kan van de gelegenheid gebruik maken om schriftelijke en/of mondelinge informatie uit te wisselen.

-Om de rust van de peuters niet te verstoren, vragen we je de peuter niet op te halen tijdens het middagslaapje ( tussen 13 en 15 uur). Op de babyafdeling kan dit doorlopend in samenspraak met de begeleiding. Je haalt je kind af ten laatste 15 minuten voor sluitingstijd. Dit is ten laatste om 17,45uur. Dit is om de begeleiding nog even de tijd te geven om met jullie het dagverloop van je kindje te bespreken

-Bij laattijdig afhalen betaal je een boete van 1 Euro per begonnen minuut na 18 uur. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen,wordt samen met de Raad van Bestuur naar een oplossing gezocht. Er kan zelfs overgegaan worden naar uitsluiting.

-Ukelele vertrouwt de kinderen alleen toe aan jou als ouder of aan de door jou  gemachtigde personen. Je verwittigt, liefst vooraf, de verantwoordelijke of de begeleiding wanneer   derden je kind komen afhalen. In het heen- en weerboekje, kan je ook steeds opgeven wie je kind komt afhalen.

Treedt in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijf- of  bezoekrecht, verwittig dan de verantwoordelijke.


Invulformulier met kindgegevens = inlichtingenfiche:


-Tijdens de wenweek worden formulieren ingevuld waarop informatieve gegevens worden vermeld betreffende gewoontes en eigenheden van je kind, bereikbaarheid van de ouders, wensen van de ouders, eventueel aspecten van medische aard van je kind.

-Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de kinderopvang. Zij kunnen alleen door de ouders, die wijzigingen kunnen aanbrengen, en de bevoegde instanties worden ingekeken.

-De gegevens worden vernietigd van het ogenblik zij niet meer noodzakelijk zijn voor de   toepasselijke regelgeving

-Ukelele verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens te waarborgen (zie privacywetgeving)


Aanwezigheidsregister


Dagelijks wordt het aanwezigheidsregister bijgehouden. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de tablet. Bij het brengen en het afhalen van jullie kindje, dient degene die het kindje brengt en ophaalt het begin en het eind uur aan te duiden. Wanneer dit niet gebeurt, wordt automatisch een volledige dag aangerekend.

.

Wanneer uw kindje niet naar Ukelele komt, dien je voor 9 uur te verwittigen. Uw kindje wordt dan aangeduid als wettig afwezig. De jokerdagen tellen op dat moment. Wanneer de jokerdagen opgebruikt zijn, worden de verwittigde dagen omgezet in “plusdagen”. Vanaf dit moment betaal je de dagprijs van de opvang. (Kind en Gezin beschouwt dit als” onrechtvaardige” aanwezigheidsdagen)

Niet gewettigde, niet verwittigde afwezige dagen worden beschouwd als aanwezig. Deze worden aangeduid als “ onwettig afwezig”. Hiervoor wordt de dagprijs aangerekend met een minimum van 10 Euro. Jokerdagen komen hiervoor niet in aanmerking.

De aanwezigheden worden elke avond nagekeken door de verantwoordelijke

Aan de hand van het aanwezigheidsregister worden achteraf de facturen opgemaakt

Dit aanwezigheidsregister is elk moment controleerbaar door:

•Ukelele vzw

•De verantwoordelijke

•De kindbegeleid(st)er

•Zorginspectie en eventuele andere toezichthouders

•Kind en Gezin

•De ouders zelf


Het kwaliteitshandboek


-Ukelele beschikt over een kwaliteitshandboek waarin de werking van Ukelele beschreven staat.

-Dit handboek bevindt zich onder andere in de onthaalruimte en kan door iedereen geraadpleegd worden.

-Meer informatie rond het kwaliteitshandboek kan je bekomen bij de verantwoordelijke.


Voeding:


-Behalve bij onvoorziene omstandigheden ontbijten de kinderen in familiekring.

-Vóór 9 uur worden geen flesjes gegeven.

-De maaltijden zijn vers bereid. De samenstelling van het menu en van de bereiding gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke.

-Weekmenu: wordt in de onthaalruimte opgehangen.

-Flesvoeding: poeder, reeds op voorhand afgemeten, en flesjes worden van thuis meegebracht. Water wordt voorzien door Ukelele.

-Diëten, ook voor fruitpap, worden besproken met de verantwoordelijke. De ouders brengen zelf bijzondere dieetproducten mee en geven Ukelele informatie over het product, de bereidingswijze en de nodige medische achtergrondinformatie.

Speciale diëten worden gegeven op doktersvoorschrift.

 

Kleding en verzorging:


-Het ochtendtoilet gebeurt thuis. Je kind wordt gewassen en gekleed naar de opvang gebracht. Je kind  draagt gemakkelijke kledij, dit wil zeggen kledij die handig is bij het verversen van een luier of bij het zelfstandig plassen.

-Om ongevallen te vermijden, is het dragen van juwelen niet toegestaan. (Oorringen zijn ook juwelen).

-Ook wordt gevraagd dat je voldoende reservekleding (onder- en bovenkleding) voor je kind voorziet. Breng ook kleding mee om buiten te spelen ( laarsjes). Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes op te bergen.

-Kleding wordt steeds voorzien van de naam van je kindje.

-Aan ouders van de peuters vragen we om ’s morgens bij het binnenbrengen hun kindje eerst op het potje te zetten en hen dan klaarmaken met een luierbroekje en gemakkelijke kleding  ( = geen body), dit om uw kindje en het personeel te helpen bij de begeleiding van de potjestraining.


-Je kind mag altijd een tutje ( zonder lintje,  koord of wat dan ook) en/of knuffel meebrengen. Luiers worden aangekocht door Ukelele. Voor de aankoop van luiers, de verwerking ervan en mogelijke medicatie wordt 1,50 Euro per dag of 0,90 Euro per halve dag op de rekening geplaatst. Luiers van Ukelele worden niet mee naar huis genomen. Dit is diefstal. Wanneer we dit opmerken, brengen we de politie op de hoogte.

-In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Handdoeken, slabben en verzorgingsproducten zijn ter beschikking in Ukelele. Indien bijzondere verzorgingsproducten nodig zijn, breng je die zelf mee.


Medische zorgen en vaccinaties:


-In België is alleen het vaccineren tegen poliomyelitis verplicht. Het is echter sterk aanbevolen je kind te laten vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind&Gezin.

-Een onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking of  bloedvergiftiging door meningokokken C, mazelen, bof, rode hond, hepatitis B, kan immers ernstige verwikkelingen voor je kind tot gevolg hebben.


Opvang van een ziek kind:


-Licht zieke kinderen kunnen in Ukelele terecht. De verantwoordelijke ( bij afwezigheid de  begeleidster) houdt toezicht op het verdere verloop van het ziekteproces en de door de arts voorgeschreven medicatie ( voorschrift van arts is verplicht) wordt toegediend.

-Te zieke kinderen ( ’s morgens meer dan 38,5°) kunnen niet in Ukelele terecht. Daarom   verzoeken wij je reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval je kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringend alternatieve opvang nodig is. Hierbij willen we onderstrepen dat enerzijds het belang van het kind vooropstaat en dat anderzijds ook rekening gehouden wordt met het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg van een ziek kind met zich meebrengt.


Kinderen die volgende ziektetekens vertonen, worden niet toegelaten in de opvang:

•diarree: lopende of waterige ontlasting waarbij ook koorts of bloederige ontlasting aanwezig is

•braken met algemeen ziek zijn

•zeer zware hoest met koorts, ademhalingsproblemen of algemeen ziek zijn

•koorts > 38,5° gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of uitslag

•een gele huid of geel oogwit. In dit geval moet het kind eerst onderzocht worden voor het naar Ukelele kan terugkomen.

•Kinderziekte vermeld in infectieziekteklapper

•Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden (vb. overprikkelbaarheid, onophoudelijk huilen….)

•Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de opvang wegens ziekte.

•Kinderen die weigeren te eten


-De infectieklapper ( te vinden op www.kindengezin.be) voor kinderdagverblijven van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind dat aan een bepaalde ziekte lijdt al dan niet in de kinderopvang wordt toegelaten.

-Nadat je kindje ernstig ziek geweest is of bij besmettelijke ziekte, vragen we een attest van de dokter waarop vermeld staat dat je kind terug naar de opvang mag.

-Tenslotte verzoeken wij je ons eventuele, niet onmiddellijke zichtbare medische problemen van je  kind, die mogelijk een gevaar kunnen betekenen voor andere kinderen, de begeleiding of andere ouders, of die een bijzondere waakzaamheid van de begeleiding vergen, te signaleren. Dit met het oog op het preventief beschermen van de medewerkers en andere kinderen in de opvang.Regeling in geval een kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang:


-Als je kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de verantwoordelijke of de begeleiding contact op met jou. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. In sommige gevallen zal het voor je kind het best zijn dat het zo snel mogelijk wordt opgehaald. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.

-Indien je niet bereikbaar bent of in een medische noodsituatie of bij ongeval doet Ukelele beroep op een huisdokter. In ernstige gevallen wordt de hulpdienst gewaarschuwd. Indien nodig wordt je kind met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht.


Medicatie:


-In principe wordt geen medicatie toegediend.

-We verzoeken je aan je arts te vragen bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ’s morgens en ’s avonds door jou zelf kan toegediend worden. Soms zal je kind echter toch tijdens de opvang medicatie moeten nemen.

-Uitzonderlijk kan je dan de medicatie meebrengen. Dit kan enkel op medisch voorschrift. Ook vragen wij, wanneer medicatie  toegediend moet worden, op de fles/flacon/tube of andere verpakking door de apotheker duidelijk het  volgende te laten vermelden:

 * naam van de inhoud

 * naam van het kind

 * datum van aflevering en vervaldatum

 * dosering en wijze van toediening en duur van behandeling

 * wijze van bewaren

-Wij noteren in ons dagboek telkens medicijn, tijdstip en hoeveelheid van toediening.Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer:


-In overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 betreffende de erkenning- en subsidiëringvoorwaarden kan Ukelele bij de inschrijving en tijdens het  verblijf van je kind in Ukelele persoonsgegevens opvragen. Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, financiële gegevens van de ouders, en medische gegevens over het kind. Voor zover relevant voor de opvang kan Ukelele ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren.

-Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder verantwoordelijkheid van een arts.

-Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke.

-Als ouder heb je recht op toegang tot de administratieve gegevens van je kind, jezelf of je gezin en kun je verbetering ervan opvragen.

-Alle medewerkers delen geen informatie over je kind, of zijn/haar verblijf in Ukelele, mee aan derden. Zij nemen de nodige discretie in acht.Reservering / waarborg


-Bij de definitieve inschrijving, = plaatsreservatie, van je kind vragen we een voorschot van 75 euro ( 50 Euro indien je jaarinkomen lager is dan 27858,52 Euro  .

-Dit bedrag kan cash of via overschrijving BE54 7350 3910 1997 betaald worden. De waarborg wordt terugbetaald na betaling van de allerlaatste factuur.

-De waarborg wordt niet terugbetaald wanneer:

•de inschrijvingsdatum niet wordt gerespecteerd  of er is een vervroegde stopzetting zonder dat dit een maand op voorhand bekend gemaakt werd, wordt deze waarborg niet terugbetaald. Omwille van gerechtvaardigde redenen, bij overmacht, bijvoorbeeld plotse werkloosheid van één van de ouders, kan van deze termijn worden afgeweken.

•in geval van een beslissing tot opheffing van de vergunning van Ukelele door Kind en Gezin.

-Het voorschot wordt wel terugbetaald indien Ukelele zijn engagement uitzonderlijk niet zou kunnen nakomen.


Bijdrage van het gezin


-De prijs van de opvang kan je laten berekenen via de website van Kind en Gezin.

www.kindengezin.be

-Hiervoor heb je een kaartlezer nodig, je identiteitskaart met code, een e-mailadres.

-volg je de stappen aangegeven op de website.

Indien je zelf  in de onmogelijkheid bent dit via de website te doen, kan je terecht bij het OCMW, de bibliotheek, de gemeente of bij de verantwoordelijke van Ukelele.

Als je deze documenten niet kan of wil voorleggen of valse verklaringen aflegt, moet je de maximumbijdrage betalen.

-Kind en Gezin bezorgt je dan een attest met berekening en kindcode. Dit attest geef je voor de start van de opvang af aan de verantwoordelijke.

-Je krijgt een vermindering toegekend wanneer je meer dan 1 kind ten laste hebt. Enkel kinderen die ten minste een derde van de tijd deel uitmaken van het gezin op het ogenblik van de berekening komen in aanmerking.

-Je krijgt eveneens een vermindering toegekend wanneer je een of meer meerlingen ten laste hebt. Ook hier geldt dat deze meerling gedurende minstens een derde deel van de tijd deel moet uitmaken van het gezin.

-Vraag een nieuwe berekening aan bij Kind en Gezin wanneer het aantal kinderen ten laste toeneemt in de loop van de opvangperiode. Je krijgt de bijkomende korting dan toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op mededeling van deze toename.

-Voor gezinnen in een moeilijke financiële situatie, kan een sociaal tarief aangerekend worden. Dit is een vermindering in de bijdrage. In zeer uitzonderlijke gevallen kan gratis opvang toegestaan worden.

-Je kan bij de verantwoordelijke vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.

-Wanneer je inkomen daalt met minstens 50%  vraag dan een nieuwe berekening. De bijdrage wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand waarin je deze daling hebt gemeld. Deze vermindering is geldig voor 1 jaar of tot 1 januari van het volgende jaar. Hierna kan opnieuw een afwijking aangevraagd worden.

-Wanneer je gezinssamenstelling officieel wijzigt (bv. je gaat samenwonen of bij een echtscheiding), wordt je bijdrage herberekend. Het is belangrijk dat je dit zo snel mogelijk meldt en een nieuwe berekening aanvraagt. Er wordt enkel rekening gehouden met officiële wijzigingen, dit zijn wijzigingen in het domicilieadres. De bijdrage wordt aangepast vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de wijziging van de gezinssamenstelling.

-Het tarief dekt alle kosten van de eigenlijke opvang met een maximum van 11 uren.

-Is je kindje halftijds aanwezig ( = minder dan 5 uur), betaal je 60% van de dagprijs


Bijkomende bijdragen


-Er wordt een bijkomende bijdrage aangerekend voor het gebruik en de afvalverwerking van de luiers, verzorgingsproducten, medische producten, de was en de strijk.

 De bijdrage hiervoor bedraagt €1,50 per dag of €0,90 per halve dag

-Er wordt een bijkomende bijdrage van 3,5 Euro per maand aangerekend voor de administratiekost


Facturatie en betalingsregeling


-De factuur wordt na afloop van elke maand per mail verstuurd ( voor wie dit wenst) of in het rugzakje of het kastje van uw kindje gedeponeerd, bij afwezigheid van uw kindje wordt ze doorgezonden per post.

-Wij verwachten de betaling binnen de 2 weken na ontvangst van de factuur. U betaalt via overschrijving of online op ons rekeningnummer BE67 7340 2450 0387.

-Bij laattijdige betaling krijg je een schriftelijke herhaling. Bij herhaalde laattijdige betaling of bij niet betaling zonder voldoende reden, kan Ukelele de opvang beëindigen.


Fiscaal attest


-Ukelele verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.

-De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen op het fiscaal attest.
OPZEGMODALITEITEN
Opzegmodaliteiten voor de ouders


-Je kan de opvang beëindigen door dit ten minste één maand op voorhand te melden aan de   verantwoordelijke. Doe je dit niet een maand op voorhand, verlies je de waarborg.

-Van deze termijn wordt afgeweken omwille van gerechtvaardigde redenen, bijvoorbeeld plotse werkloosheid van één van de ouders.
Opzegmodaliteiten voor de voorziening


-Ukelele kan in samenspraak met zijn Raad van Bestuur de opvang eenzijdig schorsen of  beëindigen wanneer je de bepalingen van het huishoudelijk reglement of de overeenkomst niet naleeft.

-De opzegging of schorsing wordt per aangetekende brief meegedeeld met vermelding van reden en ingangsdatum.Dit huishoudelijk reglement:


-Bij de inschrijving van je kind ontvang je een exemplaar van het huishoudelijk reglement. Door de inschrijving van je kind aanvaard je de regels vervat in ons huishoudelijk reglement en in onze bijdrage. Dit reglement kan door iedereen en altijd geraadpleegd worden

-Komt er een wijziging van het huishoudelijk reglement in het nadeel van jullie als ouders:

*Wordt dit 2 maanden op voorhand schriftelijk meegedeeld

* Wordt dit schrijven door jullie ondertekend voor ontvangst

* Indien jullie niet akkoord gaan met de wijzigen, hebben jullie het recht de opvang   

    stop te zetten zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding


Voor akkoord

De oudersDe verantwoordelijke 

 

Contact


Adres: Herrmann Debrouxlaan 17-19,

1160 Oudergem

Email: marleen@ukelele.be

Telefoon: (0032) 494/ 525 447